من نميدونم اين دونه دونه ها از کجا پيداشون شده تو وبلاگه من .

من با محيطه اينجا آشنا نيستم نکنه اينها يه جور ويروسن  شاهدونه و هندونه و ...

آرومم که نميتونن بشينن , هی نظر در وکنن