امروز يه ربع زود رسيدم سره کار . همش هم تقصيره بابام بود که می خواست بره دنباله مامان بزرگ و بابا بزرگم .اونوقت زورش به من رسيد و بی خودی يه ربع بهم ضرر زد.