الان راديو فردا اين آهنگه سياوش قميشی و گذاشت .فکر کنم اولين آهنگه سياوش قيمشی بود که گوشش دادم .ماله  سال هفتاد و نه بود.حالا تاريخش و چرا انقدر خوب يادمه نمی دونم

تو که بارون و نديدی ..... گله از خيسيه جاده های غربت می کنی......تو که خوابی ..تو که بيدار ... تو که مستی , تو که هشيار .....

همه قصه هام تو هستی ...لحظه لحظه هام تو هستی ....

تو خيالم , توی خوابم , پا به پام فقط تو هستی .