آخ جون بلاخره اين حقوق رسيد . امروز باز کلاس زبان دارم. بايد يه درس جديد ام می خوندم و لغت های جديدش و با معنی در می آوردم که انجام ندادم ديروز  صبح ام اومدم تو تاکسی بخونم که يه بچه بامزه با مامانش پيشم بودن منم کتاب و بستم و گوشم به حرفهای بامزه اين بچه بود.

حالا خدا بدادم برسه امروز سرکلاس .برام دعا کنين.