رکورد ناهارمون شکسته شد;)

ما معمولا تو شرکت ناهارمون و ساعت يک شروع می کنيم به خوردن  و بين بيست دقيقه تا نيم ساعتم طول ميکشه هميشه . اما امروز زئيسم داشت راجع به ازدواج و مشکلات روحی و روانی و اين موضوعات يه ماجرای واقعی و تعريف می کرد  که دنبالش رسيد به يه بحث جدی و  نتيجه اش اين شد که ناهارمون تا ساعت دو و ربع طول کشيد .  عالی بود. بيخود نيست که ماه آذر بی نظيره , ناهار خوردن تو اين ماه ام با ۱۱ ماه ديگه سال فرق داره .