سه شنبه شب ,  دو ساعت تلفن های اورژانس تهران قطع بود!

اميدوارم اين دو ساعتی که می گن واقعا همين دوساعت باشه , از قراره همون ساعتی ۶۰ دقيقه خودمون و نه بيشتر !

اين خبر و راديو پيام  اعلام کرد , کاش يه آماری هم از تعداده تلف شده ها در اين مدت ميدادن .