ديشب ساعت ۹.۵ خوابيدم. يه رکورد بود که از هفت , هشت سالگی تا حالا نزده بودم .