ديشب ساعت ۹.۵ خوابيدم. يه رکورد بود که از هفت , هشت سالگی تا حالا اين ساعت نخوابيده بودم .