وای اين پست خالی,  شيرين کاری,  خود پرشين بلاگه به خدا . من بی گناه بيدم;)