اين داروهای بی حسی ديشب کلی اثر کرد بهم و وقتی داشتم ميومدم خونه با همون دهن يه وری رفتم و يه رنگ مو  خريدم و تا رسيدم خونه بعد از کلی قربون صدقه رفتن مامانم , راضی اش کردم و خلاصه موهامو رنگ کردم و يه تنوع حسابی ايجاد شد .

بی خود نمی گن که : مشکی رنگه عشقه ;)