هوراااااااااااااا عجب تعطيليه به موقع و چسبناکی .

صبح که داشتم بيدار ميشدو و مامانم گفت بخواب تعطيله , فکر کردم چون ديده من خستم داره اينجوری گول ميماله سرم که بخوابم و نرم سر کار اما يه کم که به هوش اومدم و موبايلم و روشن کردم و کلی اس ام اس شادی ديدم , باور کردم که به به مثل اينکه واقعا خبرهاييه با اينکه واقعا دليله تعطيلی وحشتناکه و خطرناک اما باز من خوشحالم خيلی که تعطيليم