من کلا بيشتر آهنگ های پاپ ايرانی و خيلی دوست دارم , پروانه ای ها رو ديگه خيلی بيشتر. ديروز هم يه آهنگه جديد پيدا کردم .حالا آدرسشم اينجا ميذارم برای کسانی که دوست دارن . البته حتما آگهی شو تو ماهواره ديدين .به نظر من که عاليه .