وای چقد همه جا غصه دار شده .اومدم از بيکاری يه کانال گردی کنم و از کانال يک  تلويزيون شروع کردم , داشت تشيع جنازه نشون ميداد :( نظامی ها و صدا سيمايی ها و خبرنگار ها و ...  من که کسی شون و نميشناختم جز آقای خيرخواه تو صبح به خير ايران :( اما کلا گزارش ناراحت کننده ای  بود و اشک آور . يه کم که گريه کردم تصميم گرفتم از اين کانال زودتر رد شم تا دلم بيشتر نگرفته . زدم کانال دو! داشت صندلی داغ و نشون ميداد با اجرای نوذری و مهمونشم پسرش بود. ايرج نوذری .اما زير نويسش شکم کرد.

تشيع جنازه منوچهر نوذری جمعه صبح از ميدونه ۱۵ خرداد :((‌ آقای دست و دلباز و ملون و اون تئاترهای گلريز و تهران ۲۰ و کوچه اقاقيا و ..... :((