حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است .

هرچه توان انسان کمتر باشد ، ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ، ادعایش کمتر می گردد.