من ديشب يه همزاد پيدا کردم . خيلی جالب بود , هی داشتيم حرف ميزديم تو مسنجر و بحث به تولد و ماه و سال و اينها رسيد و معلوم شد فقط يه روز باهم اختلاف داريم و من کوچيکترم . من تا حالا کسی که انقدر تولدش نزديکم باشه نديده بودم .حس جالبی بود