تو روزنامه همشهری نوشته بود که آلوده ترين نقاط ميدان  تجريش و ميدان آزادی و فاطمی هست . اين و که خوندم ياد اون تابلوی سر فاطمی افتادم که وضعيت آلودگی هوا رو نشون ميده اما جالب اينکه من هميشه همه عناصرش و در حد مجاز ديدم که نشون ميده و هيچ وقت هيچ کدوم از مجاز بالاتر هم نبوده چه برسه به خطرناک و اضطراری :)) حالا دليلش چيه نمی دونم .شايد اونم بيچاره از بس دود خورده از کار افتاده