اوباما ایرانی است ؟!

دکتر اندی واسهول از موسسه تحقیقات تاریخی دانشگاه ام آی تی آمریکا  میگوید: مطابق تحقیقات تیم وی، باراک اوباما ذاتا از اهالی جنوب ایرانوشیعه است.

 

به گفته وی ,خاندان اوباما در حقیقت همان خاندان معروف اُوبامایبوشهر هستند که در دوران قاجاریه جلای وطن کرده و طی چند نسل به آمریکارسیده اند. جد بزرگ اوباما، میر حسن خان اوبامایی که از میرآب های معروفبوشهر بوده و به همین خاطر اُوباما (یعنی "آب با ما" می باشد) پس از یکنزاع خونین با سقاباشی ناصرالدین شاه قاجار از بوشهر فرار کرده به سرحداتعثمانی می رود. وی ابتدا در حلبچه به عنوان تاجر زردچوبه فعالیت کرده و پساز ارتقا در تجارتش به عنوان تاجر زعفران به شهر حلب (در سوریه کنونی) میرود. مقارن با ایام مشروطه میر حسن خان در حلب فوت نموده و پسر وی علیاصغر اوباما ، به خاطر ضدیت اهالی عثمانی با شیعیان ایرانی خانواده را بهسمت طرابلس می کوچاند.

 

خاندان اوباما در آنجا به تجارت تنباکو مشغول می شوند اما پس ازممنوعیت استعمال قلیان در آن جا، دسته دسته شده و به جاهای دیگر مهاجرت میکنند. در این ایام که اندکی قبل از جنگ دوم جهانی بوده پدر بزرگ حسین بههمراه خانواده اش جنوب غربی آفریقا مهاجرت می کنند. وی در آنجا برای امرارمعاش از پشم شتران پارچه درست می کرده و به اسم ایرانی "برک" (barak) بهفروش می رسانده که پس از پایان جنگ جهانی به شدت مورد استقبال قرار گرفتهو به همین خاطر از طرف معاون شهردار واشینگتن دی سی به لس آنجلس دعوت میشود..

 

وی پس از ورود به خاک آمریکا به همراه خانواده اش در تگزاس رحل اقامتمی افکند و به تولید و تجارت برک (در گویش آمریکایی "باراک") می پردازد. اما پس از چندی به خاطر ممنوعیت واردات شتر و پشمش به آمریکا ورشکست شده وبناچار فرزندانش را به مدرسه می فرستد.
پدر باراک، یعنی حسین اوباما پساز طی دوران مدرسه و دانشگاه، تابعیت ایرانی-آمریکایی بدست آورده با یکدختر مسیحی ازدواج کرده و سپس به اصرار خانواده همسر خود به ناچار مذهباسلامی-مسیحی اختیار می کند اما از انتخاب اسم اسلامی یا ایرانی برایفرزند خود منع می شود. به همین خاطر با انتخاب نام "باراک" که در حقیقتهمان لفظ فارسی برک است، و انتقال نام میانی و نام خانوادگی "حسین اوباما" برای پسرش به هویت خود روی فرزندش ادامه می دهد

/ 0 نظر / 8 بازدید