وای هوا مثله اينکه نمی خواد بهتر شه ! امروز که تو راديو گفت هوا همين جوری هست تازه از دوشنبه يه جو پايدار ديگه ام مياد تهران !

من که ديشب تا صبح ازين سرفه های بد جور ميکردم . که آدم فکر ميکنه ته گلوش يه چيزيه اما هيچی نيست و توهم فقط .

صبح ام که داشتم با بابام ميومدم سرکار , چون چند جا بايد ميرفتم بيرون از شرکت به اين نتيجه رسيديم که ماسک بخرم . خلاصه بابام يه داروخانه پيدا کرد و ده تا ماسک خريد برام.

منم بيرون که می رفتم ازش استفاده کردم اما تاکسی گرفتن باهاش مصيبت بودا‌:)) آخه اين راننده ها از مسير و مدل دهن  ميفهمن آدم ميگه کجا . اما من اين ماسک و زده بودم که همه صورتم و گرفته بود و آقای راننده تاکسی بايد يه کم بيشتر دقت ميکرد و منم بايد يه جيغی ميزم که مسيرم و بفهمه .

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید